Korozní ztráty

Přidáno 07. 02. 2018

Co je to koroze a jaké způsobuje v našem světě škody? 

V průmyslově vyspělých státech dosahují korozní ztráty 4 až 6% hrubého domácího produktu. V České Republice to znamená, že korozí kovů přicházíme ročně asi o 300 miliard Kč, to je pro vaši představu 130x více než jsou škody způsobené požáry.

Co je koroze?

Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických a anorganických materiálů vlivem elektrochemické reakce s okolním prostředím. Koroze může probíhat v plynech, kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku.

Elektrická a tepelná energie

Výroba elektrické a tepelné elektrárny tvoří ztráty, které také s korozí souvisí. V teplárenství se to pak týká centrálního vytápění a výroby teplé užitkové vody. Až 60% nucených odstávek zařízení generujících páru je způsobeno též korozí.

Poškození korozí

choss-tri-obrazky.jpg

Protikorozní ochrana

Náklady na odstranění koroze se dělí na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou například vynaložené peníze na úpravu a natření napadené plechové části korodujícího zařízení. Nepřímé náklady jsou způsobeny například ztrátami, které jeho majiteli mohou vzniknout v souvislosti s nemožností používání zařízení během oprav. Tyto (nepřímé) náklady jsou obvykle daleko větší než přímé.

S využitím současných poznatků a studií, lze v průmyslově vyspělých státech předejít minimálně 25% celkových nákladů spojených s korozními ztrátami. V České Republiceš je to minimálně 70 miliard Kč ročně.

Kontaktujte nás