Odpadní vody

Pro biologické čištění odpadní vody, případně pro zvýšení kapacity i účinnosti stávajících čistíren máme k dispozici technologii AGAR®, která též dokáže výrazně snížit náklady na výstavbu nové čistírny odpadních vod.

odpadni-vody.jpg

Vlastníkem patentu na technologii AGAR® je společnost AqWise, která je vedoucí světovou firmou ve vývoji a aplikaci pokrokových metod na čištění odpadních vod v průmyslu i komunální sféře. Hlavní sídlo firmy je v Izraeli, má regionální obchodní sídla pro Evropu, Severní Ameriku, Střední Východ a Asii. V České republice je autorizovaným distributorem naše firma Chemická obchodní společnost s r.o., více na www.aqwise.com.

Nabízíme komplexní dodávku čistíren odpadních vod "na klíč", včetně předprojektové a projektové přípravy, stavebních prací a pomoci při zajištění financování projektu.

 

image001.jpg

 

Technologie AGAR®


Technologie AGAR® (Attached Growth Airlift Reactor) je pokročilé řešení biologického čištění odpadních vod. Je založeno na nosičích biomasy, které jsou umístěny v aktivační zóně čistírny. Nosiče mají velkou plochu pro růst biomasy, která je navíc mechanicky chráněna. Tato čistička odpadních vod může být použita v mnoha různých konfiguracích ČOV jako efektivní řešení pro městské i průmyslové čistírny. Může být instalována do již existujících čistíren pro jejich intenzifikaci.

Hlavní části technologie AGAR®:

Hlavní výhody technologie AGAR®:

Dálkově ovládaná kompaktní jednotka AqWise jako ideální řešení ČOV pro obce do 500 ekvivalentních obyvatel.

 

image002.gif

 

Jednotka poskytuje plnohodnotné biologické čištění odpadní vody, je mobilní, snadno ovladatelná v případě požadavku i na dálku pomocí internetu nebo GSM.


Kompaktní jednotka AqWise je umístěna ve standardním přepravním kontejneru a je určena pro čištění odpadní vody v rozmezí 50 - 100 m3/den. Jednotka umožňuje dosahovat předepsaných kvalitativních parametrů vyčištěné vody včetně BSK5 a celkového dusíku. Jednotka je plně automatická a její řízení je velmi jednoduché při minimálním požadavku na čas.


Hlavní výhody kompaktní jednotky s technologií AGAR®:

 

Nová technologie Aqwise v kompaktní jednotce obsahuje tyto části:

 

image003.gif

 

1.  Anoxy pre-denitrifikační část (pouze pokud je nutná) využívající pohyblivých nosičů biomasy, které jsou udržovány ve vznosu za pomoci míchadla. Část nitrifikované vody z aerobní části je přiváděna vnitřní recirkulací.

2.  Aerobní aktivace s nosiči biomasy pro snížení BSK5 a nitrifikace amoniakálního dusíku. Aktivace je provzdušňována speciálními rozvody vzduchu, který kromě vnášení kyslíku udržuje nosiče biomasy v navrženém rychlém turbulentním proudění. Část vody z výstupu z aktivace je vedena zpět do anoxy zóny pro další denitrifikaci.

3. Výstupní voda z aktivace je vedena do usazovací nádrže, která je kombinací usazování a denitrifikace. Výsledkem je upravená voda s velmi nízkým obsahem dusíku (<15 mg/l) a s nízkým obsahem nerozpustných látek.

 

Instalace technologie

Kompaktní jednotka poskytuje výhody jednoduchosti technologie pohyblivého vloženého lože. Současně však obsahuje i denitrifikační jednotku, která dále zvyšuje kvalitu vyčištěné vody. Může být instalována velmi rychle s minimálními nároky na infrastrukturu. Pro instalaci je potřeba:

Jednotka vyžaduje minimální zásahy obsluhy díky své mechanické jednoduchosti a robustnosti. Čistírna odpadních vod podstatně redukuje celkový obsah znečišťujících látek ve vodě, čímž je velmi usnadněno vypouštění vody do vodoteče. 

Kontaktujte nás