Odželeznění

Odželeznění vody (nebo odželezení, někdy se uvádí také odželezování) jsou různé názvy procesu k odstranění příměsí sloučenin železa z vody. Podle druhu vody a složení znečišťujících příměsí železa lze zvolit různé druhy technologií odželeznění. Obecně se jedná o procesy chemické, fyzikální anebo fyzikálně – chemické.

odzelezneni-vody.jpg

Pokud náš zákazník potřebuje instalovat odželeznění vody, navrhujeme individuální řešení na míru

Pitná voda

Železo je běžnou součástí přírodních vod, ale jeho obsah se ve vodě může také zvyšovat korozi potrubí nebo jiného zařízení. Nadměrná koncentrace železa se ve zdrojích často vyskytuje společně s manganem, jejich chování i odstraňování je podobné. V pitné vodě koncentrace železa od 0,3 mg/l může negativně ovlivnit senzorické vlastnosti (svíravá chuť, žlutavá barva, rezavý sediment), barvit prádlo a vyvolávat zákal. Zdravotní riziko v koncentracích železa pod 1 mg/l nehrozí. V pitné vodě je železo limitováno vyhláškou MZdr maximální hodnotou 0,2 mg/l.

Úprava vody v průmyslu

V technologických vodách je potřeba odstranění železa (odželezení, odželezování, odželeznění) u těch vod, kde by zvýšenou koncentrací železa došlo ke snížení životnosti nebo výkonu zařízení. Buď se jedná o blokování části kapacity ionexu či membrán reverzní osmózy anebo o mechanické působení částeček rzi, které způsobují zanášení vnitřních částí potrubí a spotřebičů anebo abrazí (obrušováním) poškozují konstrukční části zařízení.

Magnetická úprava vody - odželeznění

Při úpravě železité vody postačí pouhé fyzikální odstranění hrubých korozních částic, lze použít mechanický filtr jemné porozity anebo magnetickou separaci. Magnetická separace odstraňuje jen feromagnetické částice. Tyto separátory se instalují plnoprůtočně nebo na bypass cirkulačního okruhu, zachycené částice se odstraňují automatickým nebo ručním proplachem. Separátory je možno instalovat jak horizontálně, tak vertikálně. Doporučuje se stanovit periodu čištění, která je závislá na množství feromagnetických částic v okruhové vodě a tuto periodu dodržovat. Důvodem je skutečnost, že tloušťkou vrstvy částic v separátoru dochází ke snižování jeho účinnosti. Po důkladném vyčištění je pak opět účinnost na původní hodnotě. Výhodou tohoto zařízení kromě robustnosti a jednoduchosti je, že nedochází k významnému omezení průtoku vody a není zapotřebí zajišťovat další komponenty, jako je tomu u běžných filtrů (kartuše apod.). Magnetická fyzikální úprava vody není však jedinou činností firmy Chos s.r.o., podívejte se i na další služby, které poskytujeme zde.

Chemická úprava vody - odželeznění

Principem chemického odželeznění (a odmanganování) vod je převedení rozpustné dvojmocné formy oxidací na vícemocnou nerozpustnou formu a následná separace této tuhé fáze. Jako oxidačních činidel se používá vzdušný kyslík rozpuštěný ve vodě, chlor, manganistan draselný anebo ozon. Jednodušším způsobem je kontaktní odželezňování a odmanganování, které se provádí filtrací vody přes písek preparovaný katalyzátorem urychlujícím oxidační reakci. Ve filtru dojde k vysrážení a zachycení solí železa a manganu. Po zaplnění filtru se musí provést regenerace filtru proplachem. Regenerační procesy se provádějí poloautomaticky nebo automaticky. 

Kontaktujte nás